Siemens Finansal Kiralama A.Ş.Kişisel Veriler Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Genel Aydınlatma Metni

            

1. Veri Sorumlusunun Kimliği

Siemens Finansal Kiralama Anonim Şirketi (“Siemens Finansal Kiralama” veya “Şirket”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği ve gizli tutulması hususunda azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) nezdinde veri sorumlusu sıfatıyla, elde ettiğimiz kişisel verilere ilişkin Kanun’a uygun hareket edebilmemizi teminen aydınlatma yükümlülüğü kapsamında aşağıdaki hususları bilgilerinize sunuyoruz:

 

2. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Siemens Finansal Kiralama tarafından sunulan hizmet ya da ticari faaliyete ilişkin olarak değişkenlik gösterebilmekle beraber Şirketimiz tarafından hizmetlerin en iyi şekilde sunulabilmesini sağlamak maksadıyla aşağıda belirtilen veri sahiplerine ait kişisel veriler işlenebilmektedir. Bu kapsamda;

 

  • Şirketimizin gerçek kişi tacir veya tüzel kişi tedarikçilerinin/hizmetlerinden yararlandığı üçüncü kişilerin çalışanı/irtibat kişisi/ortağı/yetkilisi olmanız halinde;

kimlik, iletişim, hukuki işlem bilgisi, finans (IBAN/banka hesap bilgileri), mesleki deneyim, işe giriş çıkış bilgileri, görsel ve işitsel kayıtlarınız ayrıca sizin veya işvereninizin paylaşması halinde özel nitelikli kişisel verilerinizden sağlık verileriniz (ayrıca kimlik belgelerinde yer alan din ve kan grubu bilgileriniz dolaylı olarak kimlik/ehliyet sureti aracılığıyla temin edilebilmektedir.) Şirketimiz faaliyetleri kapsamında iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, sözleşme süreçlerinin, mal ve hizmet alım süreçlerinin, mal ve hizmet satış ve satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, denetim ve raporlama faaliyetlerinin, iç denetim/soruşturma/istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, iş sağlığı ve güvenliği faaliyetleri ile acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, Şirket içi duyuru ve basın bülteni hazırlanması, risk yönetimi süreçleri ile veri sorumlusunu operasyonlarının güvenliğinin temini, talep halinde yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv süreçlerinin yürütülmesi

 

  • Şirketimizin gerçek kişi tacir veya tüzel kişi müşterilerinin çalışanı/irtibat kişisi/ortağı/yetkilisi veya bazı durumlarda müşterilerimizin kefili, aile yakını gibi üçüncü taraflardan olmanız halinde;

kimlik, iletişim, finans, müşteri işlem, risk yönetimi, hukuki işlem bilgisi, aile ve yakın bilgisi, görsel ve işitsel kayıtlar, dernek üyeliği bilgisi (ayrıca kimlik belgelerinde yer alan din ve kan grubu bilgileriniz olaylı olarak kimlik/ehliyet sureti aracılığıyla temin edilebilmektedir) sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, mal ve hizmet alım süreçlerinin, mal ve hizmet satış ve satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, denetim, iç denetim/soruşturma/istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi, hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, Şirket içi duyuru ve basın bülteni hazırlanması, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, talep edilmesi halinde yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv süreçlerinin yürütülmesi

 

  • Şirketimizin gerçek kişi tacir veya tüzel kişi potansiyel müşterilerinin çalışanı/irtibat kişisi/ortağı/yetkilisi olmanız halinde

kimlik ve iletişim bilgileriniz finansal risk yönetimi, fuar ve etkinlik süreçleri dâhil müşteri ziyaretlerinin gerçekleştirilmesi ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, talep edilmesi halinde yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, bilgi sistemlerinin sürekliliğinin sağlanması, saklama ve arşiv süreçlerinin yürütülmesi

faaliyetlerin mevzuata ve Şirket politika ve prosedürlerine uygun yürütülmesi amaçlarıyla sınırlı olarak işlenebilecektir. Kişisel verileriniz ayrıca fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek hem dijital hem fiziki ortamlarda muhafaza edilebilecektir.

 

3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlar ile Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde açıklanan amaçlarla ve Kanun ile ilgili mevzuat kapsamında ve aktarılmasını gerektiren sebeplere bağlı ve bu sebeplerle sınırlı olarak; talep halinde resmi kurum ve kuruluşlara, bağımsız denetim firmalarına, danışmanlık firmalarına, müşterilerimize, kefillere ve tedarikçilerimiz dâhil olmak üzere hizmetlerinden faydalandığımız ve işbirliği içerisinde olduğumuz firmalara, operasyonel süreçlerin yürütülmesi ve destek alınması, Şirket’in bağlı bulunduğu Siemens AG şirketler topluluğu politika ve prosedürlerine uyum sağlanması amaçlarıyla Şirketimizin yurt dışında bulunan Siemens AG grup şirketlerine aktarılabilecektir.

 

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde açıklanan amaçlar ile Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak Kanun’un 5. maddesinde belirtilen; sözleşmenin kurulması veya ifası, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü, hakkın tesisi, kullanılması veya korunması, veri sorumlusunun meşru menfaati hukuki sebeplerine dayalı ve bunlarla sınırlı olarak; otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle, tarafınızca veya işvereniniz vasıtasıyla doğrudan veya elektronik posta adresimiz vasıtasıyla iletilen sözlü veya yazılı bilgiler ve kamera kayıtları aracılığıyla toplanabilmektedir.

 

5. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, aşağıdaki butona tıklayarak ulaşabileceğiniz form ile “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca  Esentepe Mah. Yakacık Cad. No.111/14, 34870, Kartal-Türkiye adresine yazılı olarak ve kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak bizzat veya kimliğinizin teyit edildiği elektronik posta üzerinden info.tr.sfs@siemens.com e-posta adresine iletebilirsiniz.