Siemens Finansal Kiralama A.Ş.Kişisel Veriler Aydınlatma Metni

            

Siemens Finansal Kiralama A.Ş. (“Siemens”) olarak kişisel verilerinizin güvenliğini ve gizliliğini korumak bizim için önemlidir; bu nedenle işimizi veri gizliliğini koruma ve veri güvenliğine uygulanabilen kanunlara uygun olarak yapıyoruz. Aşağıda özetlenen politikanın, Siemens'in hangi verileri toplayabileceğini, Siemens'in bu verileri nasıl kullandığını ve koruduğunu ve kimlerle paylaşabileceği konusunda size rehberlik etmesini umuyoruz. Bu bilinçle, Siemens olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Siemens ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem vermekteyiz. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda açıklandığı şekilde yasalara uygun olan sınırlar dahilinde işlemekteyiz.         

Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları ve Aktarımı 

Gönüllü olarak bize vermeyi tercih etmediğiniz sürece (örn. teklif, kayıt, anket vs. yoluyla) web sitelerimiz ve/veya diğer iletişim kanalları aracılığıyla sizin rızanız olmadan kişisel verilerinizin korunması için uygulanabilen kanun ve düzenlemelerce müsade edilenler dışında, Siemens sizin hakkınızda herhangi bir kişisel veri (örn. adınız, adresiniz, telefon numaranız veya e-posta adresiniz) toplamaz.

Kişisel verileriniz Siemens’in sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlandığınız sürece örneğin internet sayfamızı veya çağrı merkezlerimizi şirket veya hizmetlerini kullanmak amacıyla kullandığınızda, Siemens’i ziyaret ettiğinizde, Siemens’in organize ettiği seminer eğitim veya organizasyonlara katıldığınızda oluşturularak ve güncellenerek işlenebilecektir.
Kişisel verileriniz, Siemens’in sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Kişisel verileriniz Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde bu ilkelere uygun olarak işlenecektir ve aynı kanunun 8. ve 9. maddelerindeki ilkelere uygun şekilde aktarılabilecektir.
Siemens tarafından sağlanan hizmet ve ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte kişisel verileriniz; ilgilisinden sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, içinde bulunduğumuz grup şirketlerimiz, işbirliği yaptığımız program ortağı kurum ve kuruluşlar, resmi kurumlar, bankalar ve diğer 3. kişiler de dahil olmak üzere Şirketimiz dışından çeşitli yöntemlerle toplanabilecektir.

Kişisel verilerinizi bize verdiğiniz zaman, bu verileri 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında sizlere sunulacak her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak, gerçekleştirilecek her türlü iş ve işlemin sahibini ve muhatabını belirlemek üzere bilgilerini tespit için kimlik, adres, vergi numarası ve diğer bilgilerini kaydetmek, kağıt üzerinde veya elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgeleri düzenlemek, ilgili mevzuat uyarınca adli ve idari tüm yetkili mercilerce (mahkemeler, TBB, BDDK, SPK, TCMB, MASAK gibi) öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlüklerine uymak, Şirketimizce sunulan ve talep edilen başkaca ürün ve hizmetlerimizi sunabilmek ve aramızdaki sözleşmenin gereğini yerine getirmek amacıyla kullanırız.

Kişisel verileriniz ilgili mevzuat çerçevesinde; gerçek ve tüzel kişilerle, hissedarlarımızla, doğrudan/dolaylı, yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimizle ve ana ortaklarıyla; aracılık/acentelik sıfatı ile faaliyetlerini yürüttüğü şirketlerle, sözleşme imzaladığı program ortaklarıyla, ortak marka çalışması yaptığı 3. kişilerle, diğer banka ve finansal kuruluşlarla, yurt dışında kurulu finansal kuruluşlarla ve resmi/idari makamlar ile Siemens’in hizmet aldığı ya da hizmet almayı planladığı kişilerle paylaşılabilecektir.

Ayrıca, sizlerle olan ilişkimizi desteklemek için; iş gereksinimlerinizi daha iyi anlamak, ürünlerimizi ve hizmetlerimizi geliştirmek için kişisel verilerinizi saklayabilir ve işleyebilir, iş ortaklarımız ile paylaşabiliriz; veya biz (ya da bizim adımıza üçüncü bir taraf), müşterilerimizin gereksinimlerini daha iyi anlamak amacıyla İnternet anketleri yapmak veya iş gereksinimlerinize destek olarak bir Siemens teklifi hakkında sizinle iletişim kurmak için kişisel verilerinizi kullanabiliriz.

Bu amaca uygun olarak Siemens tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gereken çalışmaların iş ünitelerimizce yapılması söz konusu olacaktır. Örneğin Siemens ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin ticari ve hukuki güvenliğinin sağlanması için  etkinlik yönetimi, itibar araştırma süreçleri, hukuki uyumluluk, Siemens’e ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak gibi amaçlarla veriler işlenebilecektir, veriler şartlara uygun olarak kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere belirlenen çerçevede aktarılabilecektir.   

Amaç Sınırlandırılması

Siemens, tarafınızca tedarik edilen kişisel verileri çevrimiçi ortamda sadece size açıklanan amaçlar için toplayacak, kullanacak veya açıklayacaktır, ancak bu açıklamanın:

kişisel verilerin toplandığı esas amaca doğrudan ilişkin olan bir ek amaç için kişisel verilerin kullanılması şeklinde olması,
sizinle bir sözleşme yapılması, müzakere edilmesi ve uygulanması açısından gerekli olması,
kanunlarca veya yetkili hükümet veya adli mercilerce gerekli görülmesi,
hukuki bir iddia veya savunma yapmak ya da sunmak için gerekli olması,
Siemens bilgi teknolojisi sistemlerine kasıtlı saldırılar gibi, dolandırıcılık ya da diğer yasa dışı faaliyetleri önlemek için gerekli olması gerekir.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin istemlerinizi, Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle şirketimize iletmeniz durumunda, Siemens istemin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.
Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Siemens tarafından belirlenen tarifedeki ücretin alınması söz konusu olacaktır. Bu çerçevede kişisel veri sahipleri; 

• Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi isteme,

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu çerçevede yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,

•Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13. maddesi uyarınca, yukarıda sayılan haklarınızı kullanmak ile ilgili isteminizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Siemens’e iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, henüz herhangi bir yöntem belirlememiştir, bu nedenle başvurunuzu, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince, yazılı olarak Siemens’e iletmeniz gerekmektedir.
Hal böyleyken, Siemens’e Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi çerçevesinde yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu iletebileceğiniz yollar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.
Yukarıda kısaca belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde sayılan haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi sitemizde Dökümanlar bölümünün altında yer alan başvuru formunu doldurarak, formun imzalı bir kopyasını 19 Mayıs Cad. Dr. İsmet Öztürk Sok. Şişli Plaza Ofis Blokları E Blok Kat: B1, PK 34360 Şişli/İstanbul adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya Kişisel verilerin Korunması Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu siemensfinansalkiralama@hs03.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.