Siemens Finansal Kiralama A.Ş.Kişisel Veriler Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Genel Aydınlatma Metni        Son güncelleme tarihi 17/08/2022

            

1.      Veri Sorumlusunun Kimliği

Siemens Finansal Kiralama Anonim Şirketi (“Siemens Leasing” veya “Şirket”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği ve gizli tutulması hususunda azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) nezdinde veri sorumlusu sıfatıyla, elde ettiğimiz kişisel verilere ilişkin Kanun’a uygun hareket edebilmemizi teminen aydınlatma yükümlülüğü kapsamında aşağıdaki hususları bilgilerinize sunarız.

 

2.      Kişisel Verilerin İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Siemens Leasing tarafından sunulan hizmet ya da ticari faaliyete ilişkin olarak değişkenlik gösterebilmekle beraber Şirketimiz tarafından hizmetlerin en iyi şekilde sunulabilmesini sağlamak maksadıyla aşağıda belirtilen veri sahiplerine ait kişisel veriler ve sınırlı durumlarda özel nitelikli kişisel veriler işlenebilmektedir.

 

a)     Şirketimizin gerçek kişi tacir ve/veya tüzel kişi tedarikçilerinin çalışanları/ irtibat kişileri/ ortakları/ yetkilileri,

b)     Şirketimizin gerçek kişi tacir veya tüzel kişi müşterilerinin çalışanları/irtibat kişileri/ortakları/yetkilileri, bazı durumlarda müşterilerimizin göstereceği kefiller, aile yakını gibi üçüncü kişiler ve

c)     Şirketimizin gerçek kişi tacir veya tüzel kişi potansiyel müşterilerinin çalışanları/irtibat kişileri/ortakları/yetkilileri.

 

Tanımlanan bu kişilerin kişisel verileri, Şirketimiz tarafından aşağıda belirtilen hizmet ya da faaliyetlerle sınırlı olarak işlenmektedir.

 

·        Kimlik tespiti ve tedarikçi kayıt işlemlerinin yürütülmesi,

·        Kurulan ticari ilişkinin yürütülmesi ve denetimi,

·        Kredi onay sürecinin yürütülmesi,

·        Sözleşme süreçlerinin, mal ve hizmet alım süreçlerinin, mal ve hizmet satış ve satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,

·        Müşteri ilişkilerinin yönetilmesi ve bu kapsamda iş süreçlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, analiz, anket, raporlama çalışmalarının yapılması, duyuru ve basın bülteni hazırlanması,

·        Ticari faaliyete konu iş/işlem ve ekipmanların sigortalanması faaliyetlerinin yürütülmesi,

·        Hukuk ve mevzuata uyum işlerinin takibi ve yürütülmesi,

·        Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,

·        5651 sayılı Kanun gereğince trafik bilgisi kayıtlarınızın tutulması,

·        Toplantı, organizasyon, eğitim, konferans veya etkinliklerin düzenlenmesi,

·        Veri güvenliği kapsamında bilgi sistemleri güvenliğinin ve sürekliliğinin sağlanması,

·        Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve işyerlerimizin güvenliğinin sağlanması,

·        İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin temini,

·        Bağımsız denetim ve raporlama faaliyetlerinin ve iç denetim/soruşturma/istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi,

·        Risk yönetimi süreçleri ile veri sorumlusunu operasyonlarının güvenliğinin temini,

·        Talep halinde yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,

·        Saklama ve arşiv süreçlerinin yürütülmesi

·        Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Siemens Aktiengesellschaft’ın (“Siemens AG”) ve Siemens AG bünyesinde bulunan diğer tüzel kişiliklerin politika ve prosedürlerine uyum sağlanabilmesi.

3.      İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlar ile Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin 2.maddesinde açıklanan amaçlarla ve Kanun ile ilgili mevzuat kapsamında ve aktarılmasını gerektiren sebeplere bağlı ve bu sebeplerle sınırlı olarak; bağımsız denetim firmalarına, danışmanlık firmalarına, müşterilerimize, sigorta işlemleri için birlikte çalıştığımız sigorta firmalarına, kefillere ve tedarikçilerimiz dâhil olmak üzere hizmetlerinden faydalandığımız ve işbirliği içerisinde olduğumuz firmalara, Şirket’in bağlı bulunduğu şirketler topluluğu politika ve prosedürlerine uyum sağlanması amaçlarıyla Şirketimizin hakim ortağı ve grup şirketlerine ve talep halinde resmi kurum ve kuruluşlara aktarılabilmektedir.

 

4.      Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde açıklanan amaçlar ile Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak Kanun’un 5. maddesinde belirtilen; sözleşmenin kurulması veya ifası, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü, hakkın tesisi, kullanılması veya korunması, veri sorumlusunun meşru menfaati hukuki sebeplerine dayalı ve bunlarla sınırlı olarak; otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle, tarafınızca veya işvereniniz vasıtasıyla doğrudan veya elektronik posta adresimiz vasıtasıyla iletilen sözlü veya yazılı bilgiler, ofis ziyaretleriniz esnasında kamera kayıtları ve internet sitemizde yer alan başvuru formu, Risk Merkezi, Kimlik Paylaşım Sistemi gibi resmi merciler tarafından yönetilen çevrimiçi platformlar aracılığıyla toplanabilmektedir.

 

5.      Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, aşağıdaki butona tıklayarak ulaşabileceğiniz form ile “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca Esentepe Mah. Yakacık Cad. No.111/14, 34870, Kartal-Türkiye adresine yazılı olarak, Şirketimize ait KEP adresi üzerinden1 ve kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak bizzat veya kimliğinizin teyit edildiği elektronik posta üzerinden verikoruma.sfs@siemens.com e-posta adresine iletebilirsiniz.   

 

1siemensfinansalkiralama@hs03.kep.tr