Thông Báo Quyền Riêng Tư về Thông Tin Cá Nhân

Tháng 7 năm 2020

 

Chúng tôi (công ty vận hành trang web liên kết đến Thông Báo Quyền Riêng Tư Về Thông Tin Cá Nhân này) tin rằng bảo mật và quyền riêng tư đối với dữ liệu cá nhân của bạn là quan trọng. Thông Báo Quyền Riêng Tư Về Thông Tin Cá Nhân (“Thông Báo Quyền Riêng Tư”) này giải thích cách chúng tôi thu thập, lưu trữ, sử dụng, tiết lộ và chuyển giao (sau đây gọi là “xử lý”) dữ liệu cá nhân của bạn. Dữ liệu cá nhân được tùy thuộc vào sự tương tác của bạn với chúng tôi, các sản phẩm, dịch vụ và tính năng mà bạn sử dụng, vị trí của bạn và luật hiện hành.

Các loại dữ liệu cá nhân được xử lý, mục đích của việc xử lý

 

Khi truy cập các trang web của chúng tôi hoặc sử dụng các ứng dụng, hoặc các dịch vụ trực tuyến (sau đây gọi chung là “Sản Phẩm Trực Tuyến”), chúng tôi xử lý thông tin cá nhân mà bạn đã chủ động và tự nguyện cung cấp về bản thân hoặc do chúng tôi tạo ra liên quan đến việc bạn sử dụng Sản Phẩm Trực Tuyến, bao gồm các loại dữ liệu cá nhân sau:

 • Thông tin liên lạc của bạn bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại;
 • Dữ liệu cá nhân khác mà bạn cung cấp bằng cách điền vào các biểu mẫu trong Sản Phẩm Trực Tuyến;
 • Thông tin được gửi như một phần của yêu cầu hỗ trợ, khảo sát hoặc bình luận hoặc bài đăng trên diễn đàn; và
 • Thông tin về tương tác của bạn với Sản Phẩm Trực Tuyến, bao gồm thiết bị và mã định danh người dùng, thông tin hệ điều hành, các trang thông tin và dịch vụ được truy cập trong suốt lượt thăm của bạn, ngày và giờ của mỗi yêu cầu truy cập.

Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích sau:

 • Cung cấp các dịch vụ và chức năng của Sản Phẩm Trực Tuyến, bao gồm tạo và quản lý tài khoản trực tuyến của bạn, cập nhật, bảo mật và khắc phục sự cố, cung cấp hỗ trợ, cũng như cải thiện và phát triển Sản Phẩm Trực Tuyến của chúng tôi;
 • Lập hóa đơn cho việc sử dụng Sản Phẩm Trực Tuyến của bạn;
 • Để xác minh danh tính của bạn;
 • Để trả lời và thực hiện các yêu cầu của bạn hoặc hướng dẫn bạn;
 • Để xử lý đơn đặt hàng của bạn hoặc cung cấp cho bạn quyền truy cập vào thông tin hoặc ưu đãi cụ thể;
 • Để liên hệ với bạn về thông tin và ưu đãi liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, để gửi cho bạn thêm thông tin tiếp thị hoặc liên hệ với bạn liên quan đến việc khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng như được giải thích trong Mục 3; và
 • Khi cần thiết để thực thi các điều khoản của Sản Phẩm Trực Tuyến, để thiết lập hoặc duy trì khiếu nại hoặc biện pháp pháp lý, để ngăn chặn gian lận hoặc các hoạt động bất hợp pháp khác, bao gồm cả các cuộc tấn công vào hệ thống công nghệ thông tin của chúng tôi.

Sản Phẩm Trực Tuyến do tổ chức của bạn cung cấp

 

Sản Phẩm Trực Tuyến của chúng tôi có thể được cung cấp cho bạn để sử dụng thông qua tổ chức của bạn, ví dụ nhóm khách hàng doanh nghiệp của chúng tôi. Nếu tổ chức của bạn cấp cho bạn quyền truy cập vào Sản Phẩm Trực Tuyến, chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu cá nhân do bạn hoặc tổ chức của bạn cung cấp hoặc thu thập liên quan đến nội dung của Sản Phẩm Trực Tuyến theo chỉ đạo từ tổ chức của bạn và tuân theo thỏa thuận xử lý dữ liệu giữa tổ chức của bạn và chúng tôi. Trong trường hợp đó, tổ chức của bạn chịu trách nhiệm về mọi dữ liệu cá nhân bạn đã cung cấp và đề nghị liên hệ tổ chức của bạn cho mọi thắc mắc về cách thức các dữ liệu này.

 

Liên kết đến các trang web khác

 

Thông Báo Quyền Riêng Tư này chỉ áp dụng cho các Sản Phẩm Trực Tuyến liên kết đến Thông Báo Quyền Riêng Tư này và không áp dụng cho các trang web hoặc ứng dụng khác đã có Thông Báo Quyền Riêng Tư riêng của các công ty liên kết của chúng tôi  hoặc được điều hành bởi các bên thứ ba. Thông Báo Quyền Riêng Tư này cũng không áp dụng trong các trường hợp mà chúng tôi chỉ xử lý thông tin thay mặt cho các Đối Tác Kinh Doanh của mình, ví dụ: khi chúng tôi hoạt động với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ/ vận hành web hoặc dịch vụ đám mây. Chúng tôi có thể cung cấp các liên kết đến các trang web và ứng dụng khác mà chúng tôi tin rằng bạn có thể quan tâm. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về hoạt động bảo mật của các trang web hoặc ứng dụng khác.

Các loại dữ liệu cá nhân được xử lý và mục đích của việc xử lý

 

Trong phạm vi quan hệ kinh doanh với chúng tôi, chúng tôi có thể xử lý các loại dữ liệu cá nhân sau đây của người tiêu dùng và người liên hệ của khách hàng, nhà cung cấp,  và đối tác (sau đây gọi chung là “Đối Tác Kinh Doanh”):

 • Thông tin liên lạc, như họ tên, vị trí công việc, địa chỉ cơ quan, số điện thoại cơ quan, số điện thoại di động cho mục đích công việc, số fax và địa chỉ email làm việc;
 • Dữ liệu thanh toán, như dữ liệu cần thiết để xử lý thanh toán và ngăn chặn gian lận, bao gồm số thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ, số mã bảo mật và thông tin thanh toán liên quan khác; 
 • Thông tin khác nhất định phải được xử lý trong một dự án hoặc mối quan hệ hợp đồng với chúng tôi hoặc do đối tác kinh doanh tự nguyện cung cấp, như dữ liệu cá nhân liên quan đến các đơn hàng đã đặt, thanh toán đã thực hiện, yêu cầu và các mốc quan trọng của dự án; 
 • Dữ liệu cá nhân được thu thập từ các nguồn có sẵn công khai, cơ sở dữ liệu về tuân thủ và các cơ quan tín dụng; và
 • Để kiểm tra tính tuân thủ của Đối Tác Kinh Doanh, khi được yêu cầu một cách hợp pháp: ngày sinh, số định danh, chứng minh thư và thông tin về các vụ kiện tụng liên quan và quan trọng hoặc các thủ tục pháp lý khác chống lại Đối Tác Kinh Doanh.

Chúng tôi có thể xử lý dữ liệu cá nhân cho các mục đích sau:

 • Trao đổi với các Đối Tác Kinh Doanh về các sản phẩm, dịch vụ và dự án của chúng tôi, ví dụ: bằng cách trả lời các câu hỏi hoặc yêu cầu, hoặc cung cấp cho bạn thông tin về các sản phẩm đã mua;
 • Lập kế hoạch, thực hiện và quản lý mối quan hệ (hợp đồng) với các Đối Tác Kinh Doanh; ví dụ. bằng việc thực hiện các giao dịch và đơn đặt hàng hoặc yêu cầu dịch vụ, xử lý các khoản thanh toán, thực hiện các hoạt động kế toán, kiểm toán, lập hóa đơn và thu tiền, sắp xếp các chuyến hàng và giao hàng, tạo điều kiện sửa chữa và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ;
 • Quản lý và thực hiện phân tích thị trường, rút ​​thăm trúng thưởng, các cuộc thi, hoặc các hoạt động hoặc sự kiện khác của khách hàng;
 • Liên hệ với bạn về thông tin và ưu đãi liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, gửi cho bạn thêm các thông tin tiếp thị và thực hiện khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng như được giải thích trong Mục 3;
 • Duy trì và bảo vệ tính bảo mật của các sản phẩm, dịch vụ và trang web của chúng tôi, ngăn ngừa và phát hiện các mối đe dọa bảo mật, gian lận hoặc các hoạt động tội phạm hoặc độc hại khác;
 • Đảm bảo tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý (như nghĩa vụ lưu trữ hồ sơ), kiểm soát xuất khẩu và hải quan, nghĩa vụ xem xét sự tuân thủ của Đối Tác Kinh Doanh (để ngăn chặn tội phạm liên quan đến chức vụ hoặc rửa tiền), và các chính sách hoặc tiêu chuẩn ngành của chúng tôi; và
 • Giải quyết các tranh chấp, thực thi các thỏa thuận hợp đồng của chúng tôi và để thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ trước các khiếu nại pháp lý.

 

Khi được cho phép theo qui định hiện hành, chúng tôi có thể xử lý thông tin liên hệ của bạn để tiếp thị trực tiếp (ví dụ: thư mời triển lãm thương mại, bản tin với thông tin và ưu đãi khác liên quan đến sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi) và thực hiện các cuộc khảo sát về mức độ hài lòng của khách hàng thông qua email. Bạn có thể phản đối việc xử lý dữ liệu liên hệ của mình cho những mục đích này bất kỳ lúc nào bằng cách gửi thư tới dinh-thi-phuong.thao@siemens.com hoặc bằng cách sử dụng cơ chế chọn “không tham gia” có trong thông báo mà bạn nhận được.

Chúng tôi có thể chuyển dữ liệu cá nhân của bạn cho:

 • các công ty liên kết khác hoặc các bên thứ ba - ví dụ: đối tác bán hàng hoặc nhà cung cấp - liên quan đến việc bạn sử dụng Sản Phẩm Trực Tuyến hoặc mối quan hệ kinh doanh của chúng tôi với bạn;
 • các bên thứ ba cung cấp dịch vụ CNTT cho chúng tôi và xử lý dữ liệu đó chỉ cho mục đích của các dịch vụ đó (ví dụ: dịch vụ lưu trữ hoặc bảo trì và hỗ trợ CNTT); và
 • các bên thứ ba liên quan đến việc tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý hoặc thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các quyền hoặc khiếu nại (ví dụ: theo yêu cầu của thủ tục tòa án và trọng tài, của cơ quan ban hành và/hoặc thực thi pháp luật, của luật sư và/hoặc bên tư vấn).

Dữ liệu cá nhân do bạn công bố trên Sản Phẩm Trực Tuyến (như phòng trò chuyện hoặc diễn đàn) có thể được truy cập toàn cầu đối với người dùng khác đã đăng ký Sản Phẩm Trực Tuyến tương ứng.

 

Trừ khi được quy định khác tại thời điểm thu thập dữ liệu cá nhân của bạn (ví dụ: trong một biểu mẫu do bạn điền), chúng tôi sẽ xóa dữ liệu cá nhân của bạn nếu việc lưu giữ dữ liệu cá nhân đó không còn cần thiết nữa (i) cho các mục đích mà chúng được thu thập hoặc được xử lý, hoặc (ii) để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý (như nghĩa vụ lưu giữ theo luật thuế hoặc thương mại).

Luật bảo vệ dữ liệu tại khu vực pháp lý mà bạn cư trú có thể cho phép bạn có các quyền cụ thể liên quan đến dữ liệu cá nhân của bạn.

 

Cụ thể, và tùy thuộc vào các yêu cầu pháp lý, bạn có thể có quyền:

 • Nhận được xác nhận từ chúng tôi về việc dữ liệu cá nhân liên quan đến bạn có đang được xử lý hay không và trong trường hợp đó, quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân;
 • Yêu cầu chúng tôi chỉnh sửa dữ liệu cá nhân không chính xác của bạn;
 • Yêu cầu chúng tôi xóa dữ liệu cá nhân của bạn;
 • Yêu cầu chúng tôi việc hạn chế xử lý liên quan đến dữ liệu cá nhân của bạn;
 • Yêu cầu về tính khả chuyển của dữ liệu liên quan đến dữ liệu cá nhân mà bạn đã chủ động cung cấp; và;
 • Phản đối, trên cơ sở liên quan đến tình huống cụ thể của bạn, để xử lý các bước tiếp theo dữ liệu cá nhân của bạn.

Để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn trước sự phá hủy, mất mát, sử dụng hoặc thay đổi và chống lại việc tiết lộ hoặc truy cập trái phép, chúng tôi tổ chức và sử dụng các biện pháp bảo mật vật lý, kỹ thuật một cách thích hợp.

Bộ Phận Bảo Vệ Dữ Liệu của chúng tôi hỗ trợ giải đáp bất kỳ câu hỏi, nhận xét, mối quan tâm hoặc khiếu nại nào liên quan đến quyền riêng tư về dữ liệu hoặc trong trường hợp bạn muốn thực hiện bất kỳ quyền nào liên quan đến quyền riêng tư về dữ liệu của mình. Bạn có thể liên hệ với Bộ Phận Bảo Vệ Dữ liệu của chúng tôi tại: dpo.vn@siemens.com

 

Bộ Phận Bảo Vệ Dữ liệu sẽ luôn nỗ lực để nhận diện và giải quyết bất kỳ yêu cầu hoặc khiếu nại nào mà bạn đưa ra một cách hợp lý. Bên cạnh việc liên hệ với Bộ Phận Bảo Vệ Dữ Liệu, bạn luôn có quyền liên hệ với cơ quan bảo vệ dữ liệu có thẩm quyền khi bạn có yêu cầu hoặc khiếu nại.

 

Bên cạnh quy định bảo vệ dữ liệu của Việt Nam, phần này sẽ áp dụng và cung cấp cho bạn thêm thông tin nếu dữ liệu cá nhân của bạn được xử lý bởi một trong các công ty của chúng tôi tại Khu Vực Kinh Tế Châu Âu.

 

Người Quản Lý Dữ Liệu

 

Công ty cụ thể được xác định trên trang này như nhà điều hành trang web này là Người Quản Lý Dữ Liệu theo Quy Định Chung Về Bảo Vệ Dữ Liệu đối với các hoạt động xử lý được mô tả trong Thông Báo Về Quyền Riêng Tư này.

 

Trong phạm vi quan hệ kinh doanh của chúng tôi với bạn, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin liên hệ của Đối tác Kinh doanh với các công ty liên kết của Siemens. Chúng tôi và các công ty Siemens này cùng chịu trách nhiệm về việc bảo vệ một cách thích hợp dữ liệu cá nhân của bạn (Điều 26 Quy Định Chung Về Bảo Vệ Dữ Liệu). Nhằm cho phép bạn thực hiện hiệu quả các quyền của chủ thể dữ liệu trong bối cảnh  quản lý chung này, chúng tôi đã ký một thỏa thuận với các công ty Siemens này, qua đó cho bạn quyền thực hiện các quyền của chủ thể dữ liệu một cách tập trung theo Mục 6 của Thông Báo Quyền Riêng Tư này đối với Siemens Aktiengesellschaft, Germany.

 

Để thực hiện các quyền của mình, bạn có thể liên hệ với: dpo.vn@siemens.com

 

Cơ sở pháp lý của quá trình xử lý

 

Quy Định Chung Về Bảo Vệ Dữ Liệu yêu cầu chúng tôi cung cấp cho bạn thông tin về cơ sở pháp lý cho việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.

 

Cơ sở pháp lý cho việc chúng tôi xử lý dữ liệu về bạn dựa trên đánh giá việc xử lý đó là cần thiết cho các mục đích:

 • thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chúng tôi mọi hợp đồng chúng tôi giao kết với bạn (Điều 6 (1) (b) Quy Định Chung Về Bảo Vệ Dữ Liệu) (“Thực Hiện Hợp Đồng”);
 • Tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi (Điều 6 (1) (c) Quy Định Chung Về Bảo Vệ Dữ Liệu) (“Tuân Thủ Các Nghĩa Vụ Pháp Lý”); và/hoặc

Quyền lợi hợp pháp mà chúng tôi theo đuổi (Điều 6 (1) (f) Quy Định Chung Về Bảo Vệ Dữ Liệu) (“Quyền Lợi Hợp Pháp”). Nói chung, Quyền Lợi Hợp Pháp mà chúng tôi theo đuổi liên quan đến việc chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn là việc chúng tôi thực hiện hoặc quản lý hiệu quả (i) việc bạn sử dụng Sản Phẩm Trực Tuyến và/hoặc (ii) quan hệ kinh doanh của chúng tôi với bạn. Trong trường hợp các nội dung dưới đây chỉ ra rằng chúng tôi dựa vào Quyền Lợi Hợp Pháp của mình cho một mục đích nhất định, chúng tôi cho rằng quyền và lợi ích, hay tự do của bạn sẽ không phủ nhận Quyền Lợi Hợp Pháp của chúng tôi, dựa trên (i) các đánh giá thường xuyên và tài liệu liên quan về các hoạt động xử lý dữ liệu được mô tả tại đây, (ii) việc chúng tôi bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn bằng các quy trình bảo mật dữ liệu, bao gồm Bộ Quy Tắc Ràng Buộc Doanh Nghiệp Về Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân, (iii) tính minh bạch mà chúng tôi đảm bảo trong hoạt động xử lý dữ liệu và (iv) các quyền của bạn có liên quan đến hoạt động xử lý dữ liệu. Nếu bạn muốn có thêm thông tin về phương pháp kiểm tra cân bằng này, vui lòng liên hệ với Bộ Phận Bảo Vệ Dữ Liệu của chúng tôi tại: dpo.vn@siemens.com

 

Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể hỏi xem bạn có đồng ý với việc sử dụng dữ liệu cá nhân của mình hay không. Trong những trường hợp như vậy, cơ sở pháp lý để chúng tôi xử lý dữ liệu đó về bạn có thể (bổ sung hoặc thay thế các cơ sở pháp lý trước đó) là bạn đã đồng ý (Điều 6 (1) (a) Quy Định Chung Về Bảo Vệ Dữ Liệu) (“Sự Đồng Ý”).

 

Xử lý dữ liệu cá nhân trong phạm vi Sản Phẩm Trực Tuyến – Mục đích và Cơ sở pháp lý


Để cung cấp các dịch vụ và chức năng của Sản Phẩm Trực Tuyến, bao gồm tạo và quản lý tài khoản trực tuyến của bạn, cập nhật, bảo mật và khắc phục sự cố, cung cấp hỗ trợ, cũng như cải thiện và phát triển Sản Phẩm Trực Tuyến của chúng tôi

 • Thực Hiện Hợp Đồng (Điều 6 (1) (b) Quy Định Chung Về Bảo Vệ Dữ Liệu)
 • Quyền Lợi Hợp Pháp (Điều 6 (1) (f) Quy Định Chung Về Bảo Vệ Dữ Liệu)

Để lập hóa đơn cho việc sử dụng Dịch vụ trực tuyến của bạn

 • Thực Hiện Hợp Đồng (Điều 6 (1) (b) Quy Định Chung Về Bảo Vệ Dữ Liệu)
 • Quyền Lợi Hợp Pháp (Điều 6 (1) (f) Quy Định Chung Về Bảo Vệ Dữ Liệu)

Để xác minh danh tính của bạn

 • Thực Hiện Hợp Đồng (Điều 6 (1) (b) Quy Định Chung Về Bảo Vệ Dữ Liệu)
 • Quyền Lợi Hợp Pháp (Điều 6 (1) (f) Quy Định Chung Về Bảo Vệ Dữ Liệu)

Để trả lời và thực hiện các yêu cầu của bạn hoặc hướng dẫn bạn

 • Thực Hiện Hợp Đồng (Điều 6 (1) (b) Quy Định Chung Về Bảo Vệ Dữ Liệu)
 • Quyền Lợi Hợp Pháp (Điều 6 (1) (f) Quy Định Chung Về Bảo Vệ Dữ Liệu)

Để xử lý đơn đặt hàng của bạn hoặc cung cấp cho bạn quyền truy cập vào các thông tin hoặc ưu đãi cụ thể

 • Thực Hiện Hợp Đồng (Điều 6 (1) (b) Quy Định Chung Về Bảo Vệ Dữ Liệu)
 • Quyền Lợi Hợp Pháp (Điều 6 (1) (f) Quy Định Chung Về Bảo Vệ Dữ Liệu)

Để gửi cho bạn thông tin tiếp thị hoặc liên hệ với bạn liên quan đến việc khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng như được giải thích thêm trong Mục 3

 • Sự đồng ý, nếu được đưa ra một cách tự nguyện (Điều 6 (1) (a) Quy Định Chung Về Bảo Vệ Dữ Liệu)
 • Quyền Lợi Hợp Pháp (Điều 6 (1) (f) Quy Định Chung Về Bảo Vệ Dữ Liệu)

Khi cần thiết để thực thi các điều khoản của Sản Phẩm Trực Tuyến, để thiết lập hoặc bảo vệ trước khiếu nại hoặc biện pháp pháp lý, để ngăn chặn gian lận hoặc các hoạt động bất hợp pháp khác, bao gồm cả các cuộc tấn công vào hệ thống công nghệ thông tin của chúng tôi

 • Tuân Thủ Các Nghĩa Vụ Pháp Lý (Điều 6 (1) (c) Quy Định Chung Về Bảo Vệ Dữ Liệu
 • Quyền Lợi Hợp Pháp (Điều 6 (1) (f) Quy Định Chung Về Bảo Vệ Dữ Liệu)

Xử lý dữ liệu cá nhân liên quan đến mối quan hệ kinh doanh của bạn với chúng tôi – Mục đích và Cơ sở pháp lý

 

Trao đổi với các Đối Tác Kinh Doanh về các sản phẩm, dịch vụ và dự án của chúng tôi, ví dụ: bằng cách trả lời các câu hỏi hoặc yêu cầu hoặc cung cấp cho bạn thông tin kỹ thuật về các sản phẩm đã mua

 • Thực Hiện Hợp Đồng (Điều 6 (1) (b) Quy Định Chung Về Bảo Vệ Dữ Liệu)
 • Quyền Lợi Hợp Pháp (Điều 6 (1) (f) Quy Định Chung Về Bảo Vệ Dữ Liệu)

Lập kế hoạch, thực hiện và quản lý quan hệ (hợp đồng) với các Đối Tác Kinh Doanh; ví dụ. bằng cách thực hiện các giao dịch và đơn đặt hàng hoặc dịch vụ, xử lý thanh toán, thực hiện các hoạt động kế toán, kiểm toán, lập hóa đơn và thu tiền, sắp xếp các chuyến hàng và giao hàng, tạo điều kiện sửa chữa và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ;

 • Thực Hiện Hợp Đồng (Điều 6 (1) (b) Quy Định Chung Về Bảo Vệ Dữ Liệu)
 • Tuân Thủ Các Nghĩa Vụ Pháp Lý (Điều 6 (1) (c) Quy Định Chung Về Bảo Vệ Dữ Liệu)

Quản lý và thực hiện phân tích thị trường, rút ​​thăm trúng thưởng, các cuộc thi hoặc các hoạt động hoặc sự kiện khách hàng khác;

 • Sự Đồng Ý, nếu được đưa ra một cách tự nguyện (Điều 6 (1) (a) Quy Định Chung Về Bảo Vệ Dữ Liệu)
 • Quyền Lợi Hợp Pháp (Điều 6 (1) (f) Quy Định Chung Về Bảo Vệ Dữ Liệu)

Thực hiện các cuộc khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng và các hoạt động tiếp thị trực tiếp như được giải thích thêm trong Mục 3;

 • Sự Đồng Ý, nếu được đưa ra một cách tự nguyện (Điều 6 (1) (a) Quy Định Chung Về Bảo Vệ Dữ Liệu)
 • Quyền Lợi Hợp Pháp (Điều 6 (1) (f) Quy Định Chung Về Bảo Vệ Dữ Liệu)

Duy trì và bảo vệ tính an toàn cho các sản phẩm, dịch vụ và trang web của chúng tôi, ngăn ngừa và phát hiện các mối đe dọa bảo mật, gian lận hoặc các hoạt động tội phạm hoặc độc hại khác;

 • Quyền Lợi Hợp Pháp (Điều 6 (1) (f) Quy Định Chung Về Bảo Vệ Dữ Liệu)

Đảm bảo tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý (chẳng hạn như nghĩa vụ lưu trữ hồ sơ), kiểm soát xuất khẩu và hải quan, nghĩa vụ đánh giá sự tuân thủ của Đối Tác Kinh Doanh (để ngăn chặn tội phạm liên quan đến chức vụ hoặc rửa tiền), và các chính sách hoặc tiêu chuẩn ngành của chúng tôi; và

 • Tuân Thủ Các Nghĩa Vụ Pháp Lý (Điều 6 (1) (c) Quy Định Chung Về Bảo Vệ Dữ Liệu)
 • Quyền Lợi Hợp Pháp (Điều 6 (1) (f) Quy Định Chung Về Bảo Vệ Dữ Liệu)

Giải quyết tranh chấp, thực thi các thỏa thuận hợp đồng của chúng tôi và thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ trước các khiếu nại pháp lý.

 • Tuân Thủ Các Nghĩa Vụ Pháp Lý (Điều 6 (1) (c) Quy Định Chung Về Bảo Vệ Dữ Liệu)
 • Quyền Lợi Hợp Pháp (Điều 6 (1) (f) Quy Định Chung Về Bảo Vệ Dữ Liệu)

Truyền dữ liệu quốc tế

 

Trong trường hợp chúng tôi chuyển dữ liệu cá nhân của bạn ra ngoài Khu Vực Kinh Tế Châu Âu, chúng tôi đảm bảo rằng dữ liệu của bạn được bảo vệ phù hợp với Quy Định Chung Về Bảo Vệ Dữ Liệu. Do đó, và nếu luật hiện hành yêu cầu, chúng tôi thực hiện các biện pháp sau:

 • Chúng tôi chỉ chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các công ty liên kết bên ngoài Khu vực Kinh tế Châu Âu nếu họ đã thực hiện Quy Tắc Ràng Buộc Doanh Nghiệp (“QTRBDN“) của chúng tôi để bảo vệ dữ liệu cá nhân. Bạn có thể đọc thêm về QTRBDN  tại đây.
 • Chúng tôi chỉ chuyển dữ liệu cá nhân cho những người nhận bên ngoài Khu Vực Kinh tế Châu Âu khi người nhận đã (i) chấp nhận và giao kết Các Điều Khoản Hợp Đồng Tiêu Chuẩn Của EU  với chúng tôi hoặc (ii) thực hiện Quy Tắc Ràng Buộc Doanh Nghiệp trong tổ chức của mình. Bạn có thể yêu cầu thêm thông tin về các biện pháp bảo vệ được thực hiện liên quan đến việc chuyển dữ liệu cụ thể bằng cách liên hệ với dpo.vn@siemens.com.

Cơ quan bảo vệ dữ liệu có thẩm quyền của bạn

 

Trong trường hợp bất kỳ thắc mắc và yêu cầu liên quan đến quyền riêng tư về dữ liệu, chúng tôi khuyến khích bạn liên hệ với Tổ Chức Bảo Vệ Dữ Liệu của chúng tôi tại dpo.vn@siemens.com. .  Bên cạnh việc liên hệ với Tổ Chức Bảo Vệ Dữ Liệu, bạn luôn có quyền liên hệ với cơ quan bảo vệ dữ liệu có thẩm quyền khi có yêu cầu hoặc khiếu nại.

 

Bạn có thể tra cứu danh sách và chi tiết liên hệ của các cơ quan bảo vệ dữ liệu tại địa phương tại đây

Nếu bạn là cư dân Hoa Kỳ, vui lòng lưu ý những điều sau:

 

Không theo dõi

 

Tại thời điểm mà Sản Phẩm Trực Tuyến của chúng tôi không nhận diện hoặc phản hồi các tín hiệu "Không Theo Dõi" của trình duyệt. Để biết thêm thông tin về "Không Theo Dõi", vui lòng truy cập trang hỗ trợ trên trình duyệt của bạn.

 

Quyền sử dụng của trẻ em

 

Sản Phẩm Trực Tuyến này không dành cho trẻ em dưới mười ba tuổi. Chúng tôi sẽ không cố ý thu thập dữ liệu cá nhân của trẻ em dưới mười ba tuổi mà không yêu cầu phải có sự đồng ý trước của cha mẹ nếu luật hiện hành yêu cầu. Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân về trẻ em trong phạm vi được pháp luật cho phép, có được sự đồng ý của cha mẹ, theo luật và quy định của địa phương, hoặc để bảo vệ trẻ em.

 

Quyền của nhà nước

 

Tùy thuộc vào tiểu bang tại Hoa Kỳ mà bạn cư trú, bạn có thể có các quyền đặc biệt đối với dữ liệu cá nhân của mình. Để biết thông tin liên quan đến bất kỳ quyền nào trong số đó, vui lòng truy cập tại đây.